Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

tescil

Giriş
 
TRAFİK GÜVENLİĞİ.png
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TRAFİK ÜVENLİĞİ PLATFORMU
Emniyet Kemeri ve Hız Kontrolü Kampanyası
Trafik Güvenliğine Yönelik, Slogan ve Logolar için Tıklayınız
 
 
1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
2. Uygunluk Belgesi
3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4. ÖTV ödeme belgesi aslı
5. Vatandaşlık numarası
6. Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
8. RESMİ GAZETE KARARI
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
1. Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2. Uygunluk belgesi
3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4. ÖTV Ödeme Belgesi aslı
5. Vatandaşlık numarası
6. Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
8. RESMİ GAZETE KARARI
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
1. Noter Satış senedi
2. Vergi İlişik Kesme Belgesi
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
4. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
5. Vatandaşlık numarası
6. Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9. RESMİ GAZETE KARARI
10. ESKİ SATIŞLARDA MALİYEDEN BORCU YOKTUR YAZISI
NOT: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
1. Noter satış senedi
2. Vergi ilişik kesme belgesi
3. Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma
yapılmaktadır.)
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
6. Vatandaşlık numarası
7. Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
8. Şoförler Odasından Nakil Dosyası.
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.
Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 
 İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
1. İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.
1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3. Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6. Vatandaşlık numarası
7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
 
1. Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler
yabancılardan da istenir.
2. Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara
işlem yapılır.
2. Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Araca ait plakalar
4. Araca ait tescil ve trafik belgeleri
5. Dilekçe
6. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar
hariç)
1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c)Tescil ve Trafik belgeleri
d)Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2- Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Noter satış senedi
c)Tescil ve trafik belgeleri
d)Plakalar
e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
 
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
5. Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)
7. RESMİ GAZETE KARARI
NOT:AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİNDE RESMİ GAZETE KARARI İSTENMEMEKTEDİR.
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
1. Fatura
2. Montaj Tespit Raporu
3. İmalat Yeterlilik belgesi
4. Karayolu Uygunluk Belgesi
5. Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak
6. Dilekçe
7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi
bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
1. Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
1. Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satınalınan
motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor
bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3. Teknik belge-plan proje
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5. Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
6. Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.
 
ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ
Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.
Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.
NOT:LOGO SÖZLEŞMESİ- VERGİ LEVHASI İSTENECEKTİR.

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
1. Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube
veya Bürosundan)
2. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı
olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil
kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 

1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için
yapılan tescil işlemi uygulanır.
4. Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5. Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak
üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2. Dilekçe
3. Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan
muayenesi yaptırılacaktır.
4. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı
olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil
kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5. Plakalar getirilecek
6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5. Plakalar getirilecek
6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
7. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil
edilemezler.
 
1. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi
halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin
eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine
bilgi verilir.
2. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde
aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER
1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden
aracın bulunduğuna dair belge
2. Dilekçe
3. Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
4. EK 1 MÜRACAAT İŞLEM FORMU
1. Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5. Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
6. ŞOFÖRLER ODASINDAN ALINAN ODA SİCİL KAYDI
7. EK 1 MÜRACAAT İŞLEM FORMU
 
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.
Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
 • Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
 • Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
 • Harç makbuzu,
 • Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
 • İthal araçlar için garanti belgesi,
 • İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.
   
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.
30 gün süre ile geçerlidir.
1. Dilekçe
2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3. ÖTV ödeme belgesi aslı
4. Harç makbuzu
5. Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
1. Dilekçe
2. Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3. Aracın satın alındığı belge
4. Harç makbuzu
 
TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI
Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçları üzerine reklam yazdırılabilmesi için, reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri tescil kuruluşlarına müracaat etmesi gereklidir. Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.
Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Yetki belgesi alınması esnasında reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin bankadan alınmış 35.000 YTL’lik teminat mektubunu ibraz etmeleri gereklidir.
Yetki Belgesi tescil kuruluşunca verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bu belgenin düzenlenebilmesi için yetki belgesine sahip olan firmalar, reklam vermek amacıyla anlaştıkları ticari araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesini takiben İZİN BELGESİ (Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik Ek-2) almak için trafik kuruluşuna müracaat eder.
İzin Belgesi müracaatı sırasında:
a. Reklamın mahiyetini
b. Reklamın süresini
c. Araç başına düşen reklam bedelini
d. Reklam bulundurulacak araçların cinslerini
e. Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları
f. Reklam bulundurulacak araçların sayıları
g. Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin unvanını belirten noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.
Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.
Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS